สธ. ชู 4D ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ 50 แห่ง

​กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 50 แห่ง ให้เป็นต้นแบบการดำเนินงาน 4D ทั่วประเทศ ได้แก่ ด้านโภชนาการ และ การเจริญเติบโต (Diet) ด้านพัฒนาการ (Development & play) ด้านทันตสุขภาพ (Dental) และ 4) ด้านการป้องกันโรค (Diseases)

วันนี้ (7 มกราคม 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อการดูแล เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โดยจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางในการดูแลเด็กด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งในปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 50 แห่ง ให้เป็นต้นแบบการดำเนินงาน 4D ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหลัก 4D ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต (Diet) จัดทำเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ทั่วประเทศ 2) ด้านพัฒนาการ (Development & play) ครูผู้ดูแลเด็กสามารถเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่นอิสระ (3 F : Family Free Fun) ในเด็กปฐมวัย 3) ด้านทันตสุขภาพ (Dental) เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนต้องแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และมีกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพช่องปากเด็ก และ 4) ด้านการป้องกันโรค (Diseases) ครูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักล้างมือ สวมหน้ากาก และจัดกิจกรรมแบบ small group เพื่อลดการสัมผัสโรค


​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ซึ่งจากการประเมินด้วยมาตรฐานดังกล่าวพบว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประมาณร้อยละ 30 จากจำนวน 25,678 แห่ง ยังไม่ผ่านมาตรฐานดังนี้ 1) เด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ และสูงดีสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 38.3 จำนวน 7,242 แห่ง 2) เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยรวม 5 ด้าน มากกว่าร้อยละ 25 จำนวน 6,868 แห่ง 3) เด็กมีฟันผุ มากกว่าร้อยละ 60 จำนวน 2,549 แห่ง
และ 4) พบไม่มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวันตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 480 แห่ง ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *