นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 สังกัดกระทรวงคมนาคม

FacebookTwitterLine

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 สังกัด กระทรวงคมนาคม (คค.) เข้าพบ พร้อมทั้งให้โอวาท มอบแนวทาง การปฏิบัติงานแก่จิตอาสาฯ ให้เป็นผู้ที่มี Leadership เป็นหลักประจำตัว ด้วยการที่จะนำผู้อื่นได้จะต้อง ฝึกตนเองก่อน นำตัวเองได้ ตระหนักรู้การกระทำว่าสิ่งใดควรไม่ควรด้วยตัวเอง ต้องทำก่อนเพื่อให้ผู้อื่นได้ทำตาม เป็นแบบอย่าง ก็จะสามารถเป็น “ผู้นำที่ดี” ต่อไปในอนาคต โดยมี ผู้อำนวยการกองกลางและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงคมนาคม (ศจอส.คค.) ร่วมการต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม คค.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตร จิตอาสา 904 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ผู้ที่จบการฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม มีจิตสาธารณะ ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นกำลังหลัก ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน

คค. โดยหน่วยงานในสังกัดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ระยะเวลาฝึก 15 วัน) และหลักสูตรหลักประจำ (ระยะเวลาฝึก 6 สัปดาห์) ของศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 93 คน ได้แก่
1. หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 จำนวน 9 คน
2. หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 จำนวน 48 คน
3. หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 จำนวน 18 คน
4. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 จำนวน 8 คน
5. หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 จำนวน 10 คน

ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของหน่วยงานในสังกัด คค. ประกอบด้วย สรค. จท. ขบ. ทย. ทล. ทช. สนข. กพท. รฟท. กทท. กทพ. ขสมก. บขส. บวท. และ ทอท.

สำหรับหลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 ทำการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และภาคประชาชน จาก 32 หน่วยงาน รวม 596 คน โดยเป็นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด คค. จำนวน 10 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *