จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

FacebookTwitterLine

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกฯ


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

โดยให้จังหวัดฯ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 1 คน ตามขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นเด็กที่มีน้ำใจไมตรี มีกิริยามารยาท การแต่งกาย การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ มีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอโทษ บุคลิกภาพดีและพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย มีการแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนความสามารถพิเศษโดดเด่น ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ เป็นผู้นำยาวชน ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ เช่นคัดลายมือ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการ มีทักษะการเป็นผู้นำ เช่น การพูด การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มติคณะกรรมการถือเป็นที่สุดตัวเล่นไฟล์วิดีโอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *