องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ภายในขอบเขตการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง CITC ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี

ประเด็นสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งเรียกว่า “โครงการ T-VER” หรือ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) เรียกว่า “โครงการ LESS” ให้เข้าใจหลักการและสามารถคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จัดทําขึ้น และดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตการดําเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรของ อสส. เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองเห็นชอบร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง

ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง และ 1 โครงการ ซึ่งพื้นที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไป ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีพื้นที่ 5,000 ไร่, สวนสัตว์เชียงใหม่ มีพื้นที่ 531 ไร่, สวนสัตว์นครราชสีมา มีพื้นที่ 545 ไร่, สวนสัตว์สงขลา มีพื้นที่ 878 ไร่, สวนสัตว์อุบลราชธานี มีพื้นที่ 1,217 ไร่, สวนสัตว์ขอนแก่น มีพื้นที่ 3,338 ไร่ และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 3,000 ไร่ โดยทุกสวนสัตว์เป็นพื้นที่สีเขียว สามารถที่จะดำเนินการในการสนับสนุนโครงการของ อบก. ได้ ซึ่งการสนับสนุนโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้และความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างยั่งยืนต่อไป

………………………..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *