กรมอนามัย จับมือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การดูแลสุขภาพประชาชน

วันนี้ (22 มกราคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมอนามัย สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตามปัจจัย ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพของประชาชน ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ โดยการเน้นย้ำแก่ประชาชนในการป้องกันจึงถือเป็นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกวิธี ทำให้มีการปรับตัวในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยปี 2562 พบว่า ภาพรวม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 65 โดยเรื่องที่มีความรอบรู้มากที่สุดคือ การส่งเสริมสุขภาพ และเรื่องที่มี ความรอบรู้น้อยที่สุดคือ การเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและยา ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทุกระดับเพื่อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน และตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม จนนำไปสู่การบอกต่อแก่บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างถูกต้อง เกิดเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพนั้น ต้องอาศัยการสร้างระบบพัฒนาทักษะของผู้บริหารที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ ชี้นำ พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพที่ดี วางแผนตอบโต้ความเสี่ยง และสร้างความรอบรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้ รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงมีทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุค 5 G เนื่องจาก ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค ทักษะและความสามารถให้ก้าวทันกับสถานการณ์ เพื่อที่จะสามารถชี้นำ พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


“ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ เรื่องการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตลอดจนร่วมกันกำหนดรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *