พาณิชย์ เตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมทักษะเป็นผู้นำด้านการตลาดมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจสู้เศรษฐกิจยุค Covid-19

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้นำด้านการตลาด ภายใต้กิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) ผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาดสมัยใหม่ ต่อยอดธุรกิจให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกภายใต้เศรษฐกิจยุคโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในทุกด้านมีโอกาสเติบโตและทำกำไรต่อเนื่อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ ร้านค้า ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องปรับตัว ให้รองรับต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการวางกลยุทธ์ใหม่ๆ พัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจ  เพื่อตอบสนองการเข้าถึงชีวิตและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างตรงจุด แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในยุคนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้นำด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถนำไปสู่การเกิดมูลค่าเพิ่ม  ทางการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) เสริมสร้างองค์ความรู้และให้คำปรึกษากับธุรกิจ โดยบ่มเพาะเชิงลึก 5 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน  การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม ในลักษณะเสริมสร้างองค์ความรู้รายกลุ่ม (Group Coaching) และจัดให้มีที่ปรึกษาลงให้คำปรึกษาเป็นรายธุรกิจ (One on One Coaching) เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ สถานประกอบการ โดยประเมินคัดเลือก วินิจฉัย ประเมินโอกาสเพื่อทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องของธุรกิจ ที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ (Bottleneck Process) และวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า ตามความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย ระยะเวลากว่า 60 ชั่วโมง จำนวน 70 ราย โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เราได้เชิญมาถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา อาทิ หัวข้อ Digital Marketing Media Plan โดยคุณมัณฑิตา จินดา ผู้บริหาร Digital Tips Academy, การบริหารธุรกิจในยุค VUCA โดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, Service and Customer Centric โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีเกิล ไดรฟ์ จำกัด, Digital Business and Disruption โดยคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ทู โก จํากัด

โอกาสสามารถเกิดขึ้นจากวิกฤติได้เสมอ ผู้ประกอบธุรกิจควรรู้เท่าทันกระแสโลก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Business Transformation) และได้แนวทางในการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอย่างยั่งยืน อธิบดีกล่าวสรุป

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง https://forms.gle/5UagD1wcuTQqo5fp9 หรือ www.dbd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 สายด่วน 1570

——————————————————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *