โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 คน มหาเศรษฐี-นักธุรกิจคนดัง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๕๐ คน ดังนี้

มหาวชิรมงกุฎ
๑. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
๒. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
๓. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
๔. นางจิตติมา จารุจินดา
๕. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
๖. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ
๗. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๑. คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
๒. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
๓. นายวิชัย เบญจรงคกุล
๔. นายสุภกิต เจียรวนนท์
๕. นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๑. นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
๒. นายวาปี ภิรมย์ภักดี
๓. นายวัลลภ เจียรวนนท์
๔. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
๕. นางยุพา ล่ำซำ
๖. นางเอมอร ศรีวัฒนประภา
๗. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
๘. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
๙. นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ
๑๐. นายปณต สิริวัฒนภักดี
๑๑. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
๑๒. นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล
๑๓. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
๑๔. นางมาริษา เจียรวนนท์
๑๕. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑. นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
๒. นางรัตนา จิราธิวัฒน์
๓. นางละออ ตั้งคารวคุณ
๔. นางนลินี รัตนาวะดี
๕. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
๖. นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ
๗. นายสาระ ล่ำซำ
๘. นางวรรณพร พรประภา
๙. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
๑๐. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
๑๑. นายทศ จิราธิวัฒน์
๑๒. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
๑๓. นางบุษดี เจียรวนนท์
๑๔. นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา
๑๕. นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
๑๖. นางอาทินันท์ พีชานนท์
๑๗. นางวัลลภา ไตรโสรัส
๑๘. หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี
๑๙. นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี
๒๐. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
๒๑. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี
๒๒. นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี
๒๓. นางสาววรัญญา ยอดนวล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *