การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

สำหรับวาระของการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ โดยเห็นควรปรับลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 9,805.7075 ล้านบาท เป็น 3,550.9175 ล้านบาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็น ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งปรับเป้าหมายเกษตรกร เป็น 32,000 ราย จ้างงานระดับตําบล 16,000 ราย เกษตรกรตั้งแต่ตำบลละ 2 – 50 รายต่อตำบล จ้างงานระดับตำบล ตั้งแต่ตำบลละ 1 รายขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ราย โดยเกษตรต้องมีความพร้อม และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ซึ่งขาดแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร รวมทั้งการปรับพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็น 4 ขนาด ดังนี้ 1)ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่ พื้นที่เก็บกักน้ำปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. 2) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ พื้นที่เก็บกักน้ำปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม. 3) ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ พื้นที่เก็บกักน้ำปริมาณดินขุด 2,800 ลบ.ม. 4) ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ พื้นที่เก็บกักน้ำปริมาณดินขุด 3,500 ลบ.ม

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 (การประชุมผ่าน Application: Zoom)

3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยมีกระบวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รับสมัครเกษตรกร ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จัดฝึกอบรมเกษตรกร การขุดสระเก็บน้ำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือทำเกษตรแบบอื่น การจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล และการติดตามประเมินผล

4. สรุปข้อคิดเห็นที่ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

นายสถาพร ใจอารีย์ เปิดเผยว่า… “กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจัดการประชุมแนวทางการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้”

……………………

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *