พณ. เปิดรับฟังความเห็น ยกเลิกกฎหมายส่งออก เทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป

กระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นยกเลิกกฎหมายควบคุมการส่งออกเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้บังคับกฎหมาย นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 กรมฯ ประชุมร่วมกับกรมศิลปากรและกรมศุลกากร เพื่อพิจารณายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้บังคับกฎหมายและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยในทางปฏิบัติผู้ส่งออกสินค้าเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ต้องไปยื่นขอใบอนุญาตที่กรมศิลปากรก่อนดำเนินพิธีการส่งออกกับกรมศุลกากร ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงซ้ำซ้อนกับกฎหมายของกรมศิลปากร ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 เนื่องจากกรมศิลปากรอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำกับดูแลการส่งออกโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งหมายรวมถึงเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 อยู่แล้ว

ในการนี้ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. …. ผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5123

***************************

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *