จังหวัดนนทบุรี รวมพลังจัดกิจกรรม Kick off เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “1 หมู่บ้าน ดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีรพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั้น เนื่องจากได้เห็นความสำคัญของการเสริมผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุก ๆ ด้าน

ทำให้ประชาชนต้องปรับวิถีชีวิตแบบภาวะปกติใหม่ หรือ (New Narmal) ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาด นำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาว โดยเริ่มจากครอบครัว หนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชน หนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้าน และหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตำบล จนนำไปสู่การดูแลไปจนถึงระดับอำเภอ และระดับจังหวัดได้

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดKick off และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแต่ละอำเภอ ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นระยะเวลา 3 วัน อำเภอละ 1 ตำบล

เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ เป็นกลไกในการสร้างพลังและแบ่งปันในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกำหนดให้อำเภอคัดเลือกตำบลเป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้นำ อช. ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา องค์กรสตรี ศอช.ต. ผู้แทนจากเครือข่ายกองทุนชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

1) การตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ” และกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เอามื้อสามัคคี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่

2) เรียนรู้ในหัวข้อบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ

โดยการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นผู้นำทางความคิด ตามแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้พี่น้องประชาชน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง บูรณาการงาน และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *