รพร.เชียงของ จ.เชียงราย พัฒนาการบริการ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ดูแลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รพร.เชียงของ จ.เชียงราย พัฒนาการบริการ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ดูแลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย เผย มีการนำเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 392 รูป/คน บริการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ 266 คน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผลิตขาเทียมพระราชทาน ช่วยผู้ขาขาดเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

นายแพทย์ภาณุมาศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม กำลังคน และคุณภาพบริการ ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาเพิ่มศักยภาพในการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

นายแพทย์ภาณุมาศ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของได้ขับเคลื่อนงานสำคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) รวม 392 รูป/คน พบกลุ่มป่วย 31 รูป/คน ผู้สูงอายุมีความถดถอย 2 รูป/คน และยังผ่านเกณฑ์ประเมินในการจัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ระดับดีมาก, โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทันตแพทย์หมุนเวียนไปให้บริการที่รพสต. 6 แห่ง เป็นประจำทุกสัปดาห์ และตั้งแต่ปี 2565 – มกราคม 2567 ให้บริการใส่ฟันเทียมกับผู้สูงอายุแล้ว 266 คน, โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้บริการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ตรวจอุจจาระ ในกลุ่มสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไป จำนวน 587 คน พบพยาธิตัวตืด 10 คน พยาธิใบไม้ในตับ 2 คน พยาธิปากขอ 2 คน พยาธิไส้เดือน 1 คน และพยาธิเข็มหมุด 1 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการรักษาแล้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ยังได้จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ ผลิตและซ่อมขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการส่งเสริมป้องกัน และให้คำแนะนำการดูแลตอขาและขาเทียม พร้อมออกเยี่ยมติดตามหลังได้นับบริการ โดยผลการดำเนินงาน ปี 2561-2566 สามารถผลิตขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้ที่ขาขาด ในเขตอำเภอเชียงของและอำเภอใกล้เคียง เช่น เวียงแก่น ขุนตาล เทิง และ สปป.ลาว จำนวน 79 ชิ้น ช่วยให้ผู้ขาขาดเข้าถึงบริการทำขาเทียมได้รวดเร็วขึ้น ลดการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่สำคัญ คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและครอบครัว ในส่วนโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ในปี 2566 ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนวน 224 ราย พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 ราย ได้รับการผ่าตัดตัดต่อลำไส้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และในปี 2567 นี้ ได้ขยายบริการไปยังอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ ขุนตาล 39 ราย พญาเม็งราย 31 ราย ไม่พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งห้องเวชกรรมฟื้นฟู ณ อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ใช้ฝึกจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ปัจจุบันมีเด็กพิเศษรับการทำกิจกรรมบำบัด 41 ราย เด็กพูดช้า 7 ราย เด็กออทิสติก 9 ราย เด็กพัฒนาการล่าช้า 5 ราย และเด็กสมาธิสั้น 1 ราย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ยังมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ SMART HOSPITAL นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชน เช่น ระบบบริการ Paperless ทั้ง OPD และ IPD การชำระค่าบริการทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ระบบบริการ Home Service เช่น Telemedicine, Home ward รวมทั้งติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
*** 14 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *