กรมการแพทย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง

กรมการแพทย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากรายงานสถิติการเสียชีวิตของคนไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้การดำเนินงานมะเร็งครบวงจรเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายโดยมีทิศทางที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพด้านโรคมะเร็งอย่างแท้จริงนั้น หน่วยงานจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ดังนั้นการจัดทำทะเบียนมะเร็งจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ใน
การขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านโรคมะเร็งได้อย่างเหมาะสม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือสำคัญ อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนทั้งงานด้านบริการ งานด้านวิชาการ ตลอดจนถึงบริหารทรัพยากรทางด้านโรคมะเร็งทั้งในระดับหน่วยบริการและภาพรวมประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรคมะเร็ง ต่อยอดสู่งานวิจัยพื้นฐาน ตลอดจนงานวิจัยทางระบาดวิทยาต่างๆ และใช้ในการประเมินผลคุณภาพการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนางานบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งของระบบสุขภาพในประเทศไทย

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่า กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อให้การรวบรวมและรายงานข้อมูลโรคมะเร็งได้ถูกต้อง รวดเร็วบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลทะเบียนมะเร็งที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 และ 2” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวน 100 คน ณ ห้องอิมพิเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567


กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง #LPCH – ขอขอบคุณ – 21 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *