ผลงานความสำเร็จของงานในโครงการTO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

                เมื่อวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่นโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่สองของการนำเสนอผลงาน ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์ การนำเสนอผลงานกลุ่มประเภทต่างๆ รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในจังหวัด  อำเภอ  ชุมชน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน  และสำนักงานคุมประพฤติ โดยมี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตคณะผู้บริหารตัวแทนจากจังหวัด อำเภอ สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ  ผู้เข้าประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกียรติร่วมในพิธีฯ

                นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่เลขานุการโครงการดำเนินงานสนองพระปณิธาน และแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอทำหน้าที่เลขานุการโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่ อย่างเข้มแข็งจริงจัง ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ รวมทั้งการจัดบริการ บำบัด รักษา  และฟื้นฟู สมาชิกโครงการที่พลาดพลั้ง ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” อย่างต่อเนื่อง

              การประกวดผลงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่าง ๆ และยังเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE  มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ นโยบาย แผนงาน การบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็งชัดเจน และการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”  สำหรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย ชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ มีการดำเนินงานตามองค์ประกอบชมรมฯ 3 ก. ที่ชัดเจน และเข้มแข็งภายใต้แนวทาง “สมาชิกเพื่อสมาชิก” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

                สำหรับการประกวดครั้งนี้มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในระดับต้นแบบ ครบทั้ง 20 จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน  ทั้งสิ้น 379 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมฯที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยโสธร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสุรินทร์  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านกุดเต่า จังหวัดหนองบัวลำภู  ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนบ้านแคนน้อย จังหวัดยโสธร ชุมชนบ้านเปลาะปลอ จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนบ้านดงกลาง จังหวัดขอนแก่น  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ จังหวัดอำนาจเจริญ  ในสถานประกอบการ คือ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น บริษัท สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร และในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกทีม ที่เข้าร่วมการประกวด แม้จะไม่ได้รางวัล หรือ ยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ได้เหมือนกัน ในวันนี้ คือ ทุกทีมได้พิสูจน์ ให้ทุกคนรับรู้ว่าการทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  เกิดผลสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และประโยชน์ต่อชาติเพียงใด

                ในโอกาสนี้นายแพทย์พงศ์เกษมได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องและยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และเติบใหญ่เป็น คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *