โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ บูรณาการทำงานร่วมกัน กับเครือข่ายบริการจิตเวชและยาเสพติด ใน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดูแลผู้ต้องขังต่อเนื่อง 131 ราย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ บูรณาการทำงานร่วมกัน กับเครือข่ายบริการจิตเวชและยาเสพติด ใน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดูแลผู้ต้องขังต่อเนื่อง 131 ราย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ใช้สารเสพติดประมาณ 1.5 ล้านคน รัฐบาลมีนโยบาย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ยึดหลักผู้เสพเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนารูปแบบการเข้ารับบริการที่เชื่อมโยง ตั้งแต่ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผล โดยได้มีการดำเนินโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเต็มที่ ซึ่งได้กำหนดให้มีหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องไร้รอยต่อ ปัจจุบันพบว่า ผู้ติดยาเสพติดมีความผิดและต้องโทษจำคุกตามกฎหมายเดิมมีจำนวนมากที่ถูกคุมขังในระบบต้องโทษ อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์มากกว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับคืนสู่สังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย และเจตนารมณ์ของ“โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ต้องการให้ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด ซึ่งนับเป็นความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเช่นผู้ป่วยยาเสพติดทั่วไป ถือเป็นคุณประโยชน์ที่ได้ให้โอกาสกับชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขัง ได้กลับมาทำความดีให้แก่ประเทศชาติในอนาคต

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาการ และบริการ กำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ตรวจติดตาม และรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาระบบการรักษา โปรแกรมต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพ สร้างความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดูแลในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ครอบคลุม 12 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบนและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายยาเสพติด จึงได้พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำที่มีจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการคลินิกจิตเวชในเรือนจำ ตาม “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี 2567 เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังคดียาเสพติด และเพื่อทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาจากจิตแพทย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในเครือข่ายบริการจิตเวชและยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้บริการตรวจคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิตและยาเสพติด แก่ผู้ป่วยในระบบต้องโทษในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ดูแลผู้ต้องขังต่อเนื่อง 131 ราย ที่ผ่านมาได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ต้องขังที่เข้ารับบริการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำตัวเข้ารับการบำบัดให้กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมและครอบครัว


กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ #TCH #ยาเสพติด -ขอขอบคุณ- 21 มีนาคม 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *