ภาคกลางและตะวันออก กับผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  ในพิธีประกาศผลการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี 2567เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธาน โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การนำเสนอผลงานกลุ่มประเภทต่างๆรวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ  ทั้งในจังหวัด  อำเภอ  ชุมชน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน  และสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีนายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะผู้บริหารทุกท่านร่วมในพิธีฯ

                นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าในฐานะที่กระทรวงแรงงานหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมสนับสนุนและดำเนินโครงการสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและรณรงค์อย่างเข้มแข็งให้สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการและมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ประสานหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ระดมความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อเป้าหมายพัฒนาแรงงานไทยห่างไกลยาเสพติด การประกวดผลงานในวันนี้ เป็นการแสดงความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆ และยังเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ของเครือข่ายภาคกลางและตะวันออกที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

                การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE  มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ นโยบาย แผนงาน การบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็งชัดเจนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”  สำหรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย ชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ  มีเกณฑ์การพิจารณา คือ มีการดำเนินงานตามองค์ประกอบชมรมฯ 3 ก. ที่ชัดเจน และเข้มแข็งภายใต้แนวทาง “สมาชิกเพื่อสมาชิก” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์โครงการคือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

             การประกวดผลงานครั้งนี้ มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับต้นแบบ ครบทั้ง 25 จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมฯประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 325 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมฯที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านเครือข่าย นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออก ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และในสถานประกอบการ คือ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม และบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

                ในโอกาสนี้ นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึง พระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน  ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย เยาวชนชาวไทย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด นอกจากวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วไปแล้ว ยังพระราชทานโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรมฯ ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ผู้ถูกคุมประพฤติ ในสำนักงานคุมประพฤติ และกลุ่มวัยแรงงานในสถานประกอบการ สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *