กรมวิทย์ฯ เผยผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสารจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่พบสารเคมีตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา ส่วนคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาด แต่มีสิ่งแปลกปลอมเกินข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ. 4000-2560)

วันนี้ (20 พ.ค. 2567) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์
ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน
นางวิชาดา จงมีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า แถลงข่าวผลการตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ ทางด้านสารเคมีตกค้าง การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา และคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆ ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างข้าวสารจากองค์การคลังสินค้า จำนวน 2 ตัวอย่าง ถุงละ 3 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง และ 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าด้านกายภาพและสิ่งแปลกปลอม พบเม็ดข้าวทั้งเมล็ดสีเหลืองมีกลิ่นอับ และพบมอดมีชีวิตและชิ้นส่วนแมลง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ. 4000-2560) ซึ่งต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต
ส่วนด้านความปลอดภัยตรวจไม่พบสารพิษจากเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่ อัลฟาทอกซิน (Aflatoxin) ดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol) ฟูโมนิซิน (Fumonisins) โอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A) และซิตรินิน (Citrinin) ส่วนผลการทดสอบสารรม ได้แก่ hydrogen phosphide bromide ion ethylene oxide สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ตรวจไม่พบเช่นกัน

สำหรับผลการทดสอบโลหะหนัก 5 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก ปรอททั้งหมด และสารหนูทั้งหมด พบตะกั่วและสารหนูทั้งหมด ปนเปื้อนในปริมาณที่ต่ำกว่าปริมาณสูงสุดที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
สำหรับผลการทดสอบด้านคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน พบว่าไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 2 ตัวอย่าง ที่นำมาตรวจในชุดการวิเคราะห์เดียวกัน
“ขอให้มั่นใจว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ โดยดำเนินงานด้วยความสุจริต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ” นายแพทย์ยงยศ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *