กรม สบส. ชูงานพระราชดำริ หนุน อสม. ร่วมต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์

กรม สบส. ชูงานพระราชดำริ หนุน อสม. ร่วมต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ชูงานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมติดตามหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนอย่างครบถ้วน ต้านการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสมองและร่างกายของทารกและเด็ก
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานคำชี้แนะว่า “ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน” ซึ่งโรคขาดสารไอโอดีนนั้น เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมองและทางร่างกายของทารกที่อยู่ในครรภ์ กระทบต่อการเรียนรู้และการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็ก อาทิ เกิดการเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เกิดความพิการแต่กำเนิด หรือมีปัญหาในด้านพัฒนาการ ฯลฯ กรม สบส. จึงมุ่งเน้นในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้ทราบถึงผลกระทบจากโรคขาดสารไอโอดีน และความจำเป็นในการได้รับยาและทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน โดยมีนโยบายสนับสนุนให้ อสม. ซึ่งเป็นเครือข่ายสุขภาพ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพชุมชนมากว่า 40 ปี และเป็นหมอคนที่ 1 ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 596,476 ราย ใน 12 เขตสุขภาพ ให้เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก โดยนำแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” (SMART อสม.) มาใช้ในการดำเนินงานติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด 6 เดือน เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
นายแพทย์สามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานส่งเสริม และติดตามให้กลุ่มเป้าหมายได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก กรม สบส.ได้ดำเนินการสนับสนุนสื่อความรู้เรื่องไอโอดีน ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรม สบส. อาทิ เฟซบุ๊กสมาร์ท อสม. เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มไลน์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด กลุ่มไลน์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด เพื่อให้ อสม. ได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจ และสื่อสารต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดย อสม.จะออกติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก อย่างน้อย 3 ครั้ง และหญิงหลังคลอด อย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานผ่านแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทีม 3 หมอ วางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ให้เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ตามแผนที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *