สธ. ประกาศรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2563 สำหรับพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2563 แก่พยาบาลผู้มีผลงานพัฒนาวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย และสาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทย โดยมีผู้รับรางวัลใน 2 สาขา คือ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ นางกฤษดา แสวงดี และสาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ตามกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือก จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 19 ท่าน จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ องค์กรวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่พยาบาลที่มีผลงานพัฒนาวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ ทั้งด้านบริการ วิชาการ และบริหาร ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย สาขาการพยาบาลในสถานพยาบาล และสาขาการพยาบาลในชุมชน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และให้เชิญพระอักษรพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัลมอบแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ

สำหรับนางกฤษดา แสวงดี ผู้ได้รับรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลงานเด่น อาทิ จัดทำแผนความต้องการกำลังคนสายงานพยาบาลของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2560 – 2579 และข้อเสนอต่อรัฐมนตรี ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังสายงานการพยาบาล กำหนดตำแหน่งจ้างงานและการวางแผนการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล จัดทำระบบและออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงพยาบาลต่างๆ จัดทำแนวทางการจัดอัตรากำลังพยาบาลใช้เป็นคู่มือบริหารจัดการและวางแผนอัตรากำลัง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย ผู้ได้รับรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ อดีตพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีผลงานเด่น อาทิ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกและออกแบบระบบบริการพยาบาลในกลุ่มโรคเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม กำกับ นิเทศงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน นำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบระบบการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการและแผนพัฒนารูปแบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ จัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด โครงการพัฒนาระบบการจำแนกประเภทผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2560 เป็นต้น

************************************** 24 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *