พจ.นนทบุรี นำทีมงานลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมติดตามและให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเยี่ยมเยียนครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการใน 3 อำเภอ 4 ราย ดังนี้ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสินชัย ทองมั่ง , ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกาญจนา ขาวเขียว และนางสาวเขมจิรา ปานกล่ำ และตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย วิชิตจำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวลัดดาวัลย์ คำสม โดยมีนายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ นางสาวบุตตรา ใจพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไทรน้อย และนางสาวสุราพร ดวงเนตร นักจัดการทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางกรวย ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเขตพื้นที่

การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรม 1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
กิจกรรม 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน
กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy

ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มุ่งหวังที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการพัฒนาแล้วจะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และภาคเอกชนที่สนใจสามารถมาศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบของ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อขยายผลสู่วงกว้างต่อไป

สำหรับในวันนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เป้าหมายดำเนินการทั้ง 4 ราย เพื่ออธิบายแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน และสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน พร้อมนำเสนอและอธิบายแบบแปลนพื้นที่ HLM ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ร่วมรับฟังแนวคิดและนำเสนอแนวทางการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามพื้นที่ภูมิสังคม อันจะนำไปสู่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมติดตามการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 3 อำเภอ โดยรับฟังประเด็นการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น การช่วยครัวเรือนต้นแบบในการทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การเกษตรแบบพึ่งพิง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงาน โดยจะทำให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจ้างงานในครั้งนี้ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในครัวเรือนของตนเองได้อีกทางหนึ่ง

………………………………….
สำนักข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *