CLIP สสส.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จากกระบวนการ ชวน ช่วย เชียร์ ของเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศไทย

CLIP สมศักดิ์’ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี สั่งเดินหน้า “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพ” ชูโมเดล สสส. คนหัวใจเพชร ลดเหล้า-บุหรี่

สงกรานต์เที่ยวปัวปลอดภัย สสส. สานพลังเทศบาลตำบลปัว จ.น่าน และภาคีเครือข่าย

สธ. เปิดตัว “Health Rider” เดลิเวอรียาถึงหน้าบ้าน

(CLIP)“หมอชลน่าน” ยกระดับน่าน Kick off เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ด้าน สสส. เดินหน้าผลักดัน “น่านโมเดล” 1 ใน 10 เมืองต้นแบบสุขภาพ ที่มีอารยสถาปัตย์ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับ ผู้สูงวัย คนพิการ ตามแนวคิด Universal Design : UD

(CLIP)สสส. ชู “ชุมชนน้ำล้อม เทศบาลเมืองน่าน” ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรเพื่อผู้สูงอายุ-คนพิการ

สสส. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงมาตรการลดฝุ่น PM2.5 หนุนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ชู “สถานีใบไม้ จ.เชียงใหม่” ต้นแบบจัดการใบไม้แห้งแปลงเป็นปุ๋ย กำไร 2 ต่อ “ลดการเผา-สร้างรายได้” ตั้งเป้าเติบโตสู่การเป็น SE มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

สสส. สานพลังภาคีกว่า 100 องค์กร สกัด 11 ข้อเสนอ จาก เวที PM2.5 Forum ยื่นรัฐบาล เดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นพิษ ปกป้องสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำมาตรการสำคัญคือการให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างจริงในการจัดการเชิงพื้นที่

สสส.–สกสว.–ศวอ.–มช.–สภาลมหายใจเชียงใหม่ สานพลัง 60 ภาคี ประชุมระดับชาติ PM2.5 ครั้งแรกของประเทศ

ถกประเด็น “อากาศ…

กิจกรรมรณรงค์ โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ในปี ๒๕๖๗