“ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนให้” มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ “สร้าง” ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน ๙ ตามรอยบาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงพระดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขอนามัยแก่ประชาชน ทรงมีพระดำริให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายบริการรักษาพยาบาลจากเฉพาะโรคมะเร็งให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง และอาคารการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการแพทย์แห่งนี้เป็นสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่และวิทยาลัยแพทย์เพื่อพัฒนาค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างแพทย์และบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนไทยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จพระดำเนินไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการดังกล่าวจัดสร้างอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 นี้

พร้อมทั้งจัดตั้ง มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนและถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ๙ ตามรอยบาท “สมเด็จพระภัทรมหาราช” ในการสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศสมดังพระปณิธาน ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล พัฒนาคุณภาพด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยให้ก้าวหน้า เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ร่วม”สร้าง” ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุน “ให้” มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ หรือช่วยบอกต่อโครงการเพื่อต่อยอดการรับรู้ สมทบทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่จะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนของประเทศและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรงเป็นกำลังของประเทศต่อไป
ร่วมสานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี
มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ธนาคารทหารไทย 236-1-00491-0
ธนาคารกรุงเทพ 942-3-00099-2
*ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
ขอรับใบเสร็จได้ทาง LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ที่ >> https://lin.ee/4UEYhQ5PO
🏗กรณีผู้บริจาคมีความประสงค์จารึกชื่อในอาคาร สามารถคลิกดูรายละเอียดรายการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้ทาง
http://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1373

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *