กรมอนามัย – ททท. ลงพื้นที่นตอกย้ำ สายการบินปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19 พร้อมมอบป้าย SHA ให้แอร์เอเชีย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ตอกย้ำสายการบินปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19 พร้อมตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการ ตรวจประเมินตามแผนการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่สายการบินแอร์เอเชีย ร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการยานพาหนะ เข้มงวดการคัดกรองพนักงานและผู้โดยสาร การควบคุมสุขลักษณะอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะ รวมทั้งเพิ่มความถี่การทำความสะอาดในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน ตอกย้ำสายการบินปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19 เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ตู้ออกบัตรโดยสาร ราวจับ ลูกบิดประตู เก้าอี้นั่งรอ เบาะนั่งและพนัก เป็นต้น รวมทั้งจัดจุดล้างมือและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร การจัดระยะห่างตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดระบบระบายอากาศที่ดี อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้พนักงานและผู้โดยสารต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อช่วยให้ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเคยไปสถานที่เสี่ยงและอำนวยความสะดวกให้สามารถสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วขึ้น


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบัติงาน ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลด้วยการล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ รักษาระยะห่างบุคคล Social Distancing อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่เฝ้าระวังให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที รวมทั้งผู้โดยสาร ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่โดยสารบนเครื่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ภายหลังการใช้บริการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

“ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้าง วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐาน SHA โดยนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เช่น การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้านนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้เยี่ยมชมการให้บริการส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สำคัญ จึงคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารสายการบิน และผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้มีมาตรการสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ประเภทยานพาหนะ หมายเลข D0462 ให้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชียที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐาน SHA โดยการตรวจประเมินมี 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA และลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19


“มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA กว่า 8,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย” รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *