สธ. ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เปิด “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567”

วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ72 พรรษา ในปี 2567” โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี และมี “พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจนิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

​ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในทุกหมู่เหล่า และทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกทั้งยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ และใส่พระทัยติดตามผลการดำเนินงานเสมอมา ซึ่งเป็นการสืบสานต่อยอดพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุข    ด้วยทรงเห็นว่า ประชาชนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจะเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง  เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น จะส่งผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคม

​​ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้น้อมนำพระราชดำริ และสนองเบื้องพระยุคลบาท โดยได้พัฒนา     และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกการดำเนินงานจากหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

​ ด้าน ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง  ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปี 2567 ที่จะถึงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคได้จัดทำ “โครงการการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ  72 พรรษา ในปี 2567 เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพสำคัญ และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในระยะยาว เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่กำหนดสุขภาพรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 โดยมีเป้าหมายการให้บริการแก่ประชาชนใน 13 เขตพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยแต่ละพื้นที่มีการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียน เรือนจำ และวัด เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 7,200 แห่ง

สำหรับการจัดกิจกรรม “โครงการการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบโรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567” ที่จัดขึ้น   ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครแห่งนี้ประกอบด้วย บริการตรวจ X-Ray ปอด คัดกรองวัณโรคด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน X-Ray Digital mobile โดยกองวัณโรคฯ, การมอบรองเท้าให้กับผู้สูงอายุ, บริการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยสถาบันบำราศ โรงพยาบาลตากสิน (ในนามสำนักการแพทย์กทม.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมต่างๆ ได้แก่ 1.กองวัณโรค 2.กองโรคติดต่อทั่วไป 3.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 4.กองป้องกันการบาดเจ็บ 5.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6.กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 7.กลุ่มงานโภชนาการ    กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 8.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย 9.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค 10.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *