กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจับมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตพัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัดพร้อมทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาศักยภาพด้านกายอุปกรณ์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจับมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตพัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัด
พร้อมทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาศักยภาพด้านกายอุปกรณ์

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านกายภาพบำบัด และในวันเดียวกันนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา งานวิจัยและงานบริการด้านกายอุปกรณ์ เพื่อเป็นการประสานและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดที่จบหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 4 เดือน (Physical Therapy Rehabilitation Short Course for Intermediate Care) ที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2 รุ่น และอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการรุ่นที่ 3 การทำข้อตกลงร่วมกันจะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การลงนามในครั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และแพทย์หญิงวิชนี ธงทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สำหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา และดร.สมชนก รังสีธนกุล ประธานหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 4 เดือน


สำหรับการประสานความร่วมมือกับ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และหลักสูตรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการดำเนินการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และงานบริการด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และสถาบันสิรินธรฯ ถือเป็นหน่วยงานหลักและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต การลงนามในครั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และแพทย์หญิงวิชนี ธงทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สำหรับ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

กรมการแพทย์ #สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ -ขอขอบคุณ- 14 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *