กรมควบคุมโรค ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรค ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรค ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงาน และมอบรางวัลแก่หน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย รวม 26 หน่วยงาน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย จำนวน 26 หน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรนอกภาครัฐ เข้าร่วมประมาณ 200 คน

นพ.ธเรศ กล่าวว่า แผนปฏิบัติการความร่วมมือฯ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันควบคุมโรค และจะเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การยกระดับบทบาทนำระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนนโยบาย กฎข้อบังคับ กรอบอนุสัญญาความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการขับเคลื่อนและผลักดันด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และจังหวัด 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ 4) การส่งเสริมศักยภาพองค์กร บุคลากร และเครือข่ายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้าน นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานตามแผนฯ ให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) โดยปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น * 31 พฤษภาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *