กรมวิทย์ฯ บูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยพร้อมจัดแสดงผลงาน และมอบโล่รางวัลแก่ห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 2

กรมวิทย์ฯ บูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
พร้อมจัดแสดงผลงาน และมอบโล่รางวัลแก่ห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดโครงการบูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข สู่การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยในงานมีการแสดงผลงานและนิทรรศการของเครือข่ายฯ และพิธีมอบโล่รางวัลแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 รางวัล แบ่งเป็น 1.รางวัลเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองวัณโรค จำนวน 14 รางวัล 2.รางวัลเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จำนวน 10 รางวัล 3.รางวัลเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนจำนวน 6 รางวัล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสำหรับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคคลากร สามารถนำไปประยุกต์และ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ
รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ ได้มีโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาแนวทางการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 380 คน ร่วมงาน โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย


นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลักดันองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบูรณาการงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเกิดประโยชน์ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยมีหน่วยงานส่วนกลาง และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ทั่วประเทศ ดำเนินการโครงการบูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่กำหนด และโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ทำงานบูรณาการกับหน่วยงานเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง


“ในปีงบประมาณ 2565 – 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจัดทำโครงการบูรณาการเครือข่ายเขตสุขภาพ ทั้งด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประกอบด้วย 1.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติด้านการตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยเทคนิค TB-LAMP และให้บริการตรวจวิเคราะห์ยีนย่อย NAT2-diplotype เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน วินิจฉัย และการรักษาให้มีคุณภาพ 2.สนับสนุนองค์ความรู้ด้านระบบคุณภาพ และวิชาการแก่เครือข่าห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อพัฒนา ธำรงรักษา และยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน 3.การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ 4.การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกัญชา-กัญชง ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหารให้มีมูลค่า และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ผลการดำเนินงานดังกล่าว บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ ต่อพื้นที่โดยเกิดจากการประสานความร่วมมือ และการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวทิ้งท้าย
* 8 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *