กรมสบส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12+1 ฯ ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ

กรมสบส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12+1 ฯ ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12+1 สู่มาตรฐานโรงพยาบาลต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แก่สถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ ในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาชน
เมื่อวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 256 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12+1 สู่มาตรฐานโรงพยาบาลต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์ และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมด้วยนายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วม


ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมสบส.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อให้สอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพไทยให้เทียบเท่าระดับสากล กรม สบส.จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กับนโยบาย 12+1สู่มาตรฐานโรงพยาบาลต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์ ท่องเที่ยงเชิงสุขภาพและก้าวสู่มาตรฐานสากลขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นเวทีในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านบริหารจัดการ 2)ด้านบริการสุขภาพ 3)ด้านอาคารสาถนที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4)ด้านสิ่งแวดล้อม 5)ด้านความปลอดภัย 6)ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 7)ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ 8)ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และ9)ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
“สถานพยาบาลภาครัฐ ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและเป็นกลไกต่อการดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในการจัดการระบบคุณภาพมาตรฐาน อาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ ความปลอดภัย เป็นต้น ที่จะส่งผลให้สถานพยาบาลมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด ให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและเกิดสวัสดิภาพต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง” ทพ.อาคม รองอธิบดีกรม สบส. กล่าว


นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการอภิปราย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่นโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน 2.การเข้าสู่ระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากลและการเตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(JCI /AACI/PLANETREE) และ 3.โรงพยาบาลต้นแบบหรือสถานพยาบาลมาตรฐานแห่งชาติกับการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินการและวิธีการจัดการองค์ความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนสามารถวัดผลสำเร็จการดำเนินงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับ มีระบบจัดการความเสี่ยงที่ดี และพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล***22 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *