กรมอนามัย สร้างองค์กร-สถานบริการ-ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ กว่า 6,000 แห่ง การันตรีด้วยรางวัล HLO of the Year 2023

กรมอนามัย สร้างองค์กร-สถานบริการ-ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ กว่า 6,000 แห่ง การันตรีด้วยรางวัล HLO of the Year 2023


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมองค์กร สถานบริการสาธารณสุข และชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งชุมชนดีเด่นในโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี พร้อมมอบรางวัล HLO of the Year 2023 (Health Literacy Organization)


วันนี้ (13 กรกฎาคม 2566) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ องค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ “ฮ่วมแฮง แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคมสุขภาพดี” ปี 2566 (HLO of the year 2023) ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ว่า การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน กรมอนามัยในฐานะของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน และเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ได้ควบคุม กำกับ ดูแล และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างรอบด้าน ลดการถูกหลอกลวง และความผิดพลาดในการเลือกตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในปี 2562 พบว่า ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอร้อยละ 45 และประชาชนร้อยละ 19.09 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่เคยตรวจและพบโรค นอกจากนี้ ยังพบข้อจำกัดในการสืบค้นและค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ กรมอนามัยจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างทักษะในการสืบค้นและค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งปรับระบบและรูปแบบบริการสุขภาพ ให้มีความซับซ้อนน้อยลงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย การพัฒนาองค์กร สถานบริการสาธารณสุข และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้กิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ
คนไทยรอบรู้” เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความเป็นมิตรต่อประชาชน และส่งเสริมความรอบรู้ดานสุขภาพให้ประชาชน ปัจจุบัน มีหน่วยบริการสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8,822 แห่ง
และผ่านเกณฑ์องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) จำนวน 4,055 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.96 มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,062 แห่ง ผ่านเกณฑ์ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 2,190 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.91 ส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 93.16
“ทั้งนี้ การประชุมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ องค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ “ฮ่วมแฮง แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคมสุขภาพดี” ปี 2566 (HLO of the year 2023) ภายใต้หัวข้อ “ฮ่วมแฮง แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคมสุขภาพดี” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังให้กับสถานบริการสาธารณสุข และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กรมอนามัยยังได้มอบรางวัล HLO of the Year 2023 ให้กับหน่วยบริการสุขภาพ องค์กรและชุมชนต้นแบบที่เป็นตัวแทนระดับเขต องค์กรร่วมขับเคลื่อนระดับเขต องค์กรร่วมขับเคลื่อนระดับจังหวัด ชุมชนดีเด่นในโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี หน่วยงานที่ผลิตสื่อที่เป็นมิตรต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสร้างความรอบรู้และส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดีต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


กรมอนามัย / 13 กรกฎาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *