กรมอนามัย MOU กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งเสริมไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ผ่าน อสม. เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย

กรมอนามัย MOU กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งเสริมไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ผ่าน อสม. เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2566


พร้อมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศ
โดยเน้นที่หญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดี


วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2566 ) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการ
เป็นประธานงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ ‘แม่ตั้งครรภ์ ขาดไม่ได้ไอโอดีน’
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง
ทุกกลุ่มวัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ พบว่า สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ
ในเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
โดยในปี 2562 – 2564 พบว่า ภาพรวมในระดับประเทศผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือ มีค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะมากกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในปี 2565 สถานการณ์ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ
ของหญิงตั้งครรภ์อยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ที่ 149.7 ไมโครกรัมต่อลิตร และความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่มีคุณภาพ ร้อยละ 83.9 ทั้งนี้ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสขาดสารไอโอดีน
ได้มากกว่ากลุ่มวัยอื่น เนื่องจากการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งการดูดซึมไอโอดีน
ของทารกในครรภ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง สติปัญญาและการเจริญเติบโตของทารก
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ได้พระราชทานคำชี้แนะว่า “ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับประชาชน” กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ผ่าน Platform อนามัยไอโอดีน เพื่อขับเคลื่อนชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน
โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ในการได้รับยา และทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน ซึ่งกรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะร่วมกันพัฒนาแพลทฟอร์มไอโอดีนและ แอปพลิเคชัน Smart อสม. เพื่อติดตามการได้รับและกินยาเม็ด
เสริมไอโอดีน พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนชุมชน หมู่บ้านไอโอดีนให้ประสบความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการควบคุม
และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565 – 2570 เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน
“สำหรับปีนี้ กรมอนามัยจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ
‘แม่ตั้งครรภ์ ขาดไม่ได้ไอโอดีน’ พร้อมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน หมู่บ้าน
ทั่วประเทศ และติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับและทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก รวมทั้ง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร นอกจากนี้
ยังได้มีขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน ผ่าน Platform อนามัยไอโอดีน ซึ่งขณะนี้ มีชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน ผ่านการประเมินฯ จำนวน 27,550 แห่ง มีร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร จำนวน 14,549 แห่งทั่วประเทศ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


กรมอนามัย / 27 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *