กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ Kick off กิจกรรม “ผส. ร่วมใจ ลดโลกร้อน Care and Clean”

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้หน่วยงานภายในสังกัดมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี มีคุณภาพ มีการกำกับ จัดระเบียบ และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีความสะอาดควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติหน้าที่และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

โดยในวันที่ 22 ม.ค. 64 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม ผส. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ผส.ร่วมใจ ลดโลกร้อน Care and Clean” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในทุกระดับในประเด็นการร่วมรักษาสภาพแวดล้อม ความสะอาด และการประหยัดพลังงานของหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงาน และสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนที่ทุกคนอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย 1) การรณรงค์ลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติกหรือโฟมโดยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าและปิ่นโต 2) ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (ปิด – เปิดเท่าที่จำเป็น) 3) การใช้น้ำอย่างประหยัด 4) ขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส. เดือนละ 1 ครั้ง (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และกิจกรรมพุธพัฒนา (พัฒนาทุกโต๊ะทำงาน) ซึ่งประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินโครงการ คือ สภาพแวดล้อมของสำนักงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน โดยเน้นย้ำความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งดำเนินการรณรงค์ Kick off พร้อมกันในวันนี้ทั้งในส่วนกลางและ หน่วยงานในสังกัดทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ

การจัด โครงการ “ผส.ร่วมใจ ลดโลกร้อน Care and Clean” ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม สามารถช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและร่วมเป็นส่วนหนี่งในการลดใช้พลังงานและร่วมรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

—————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *