การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการออกกำลังกายผู้สูงอายุ (Smart Wellness Gym)

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการออกกำลังกายผู้สูงอายุ (Smart Wellness Gym)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ เนื่องจากปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ และรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพของประชาชน นำมาสู่โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ ภายใต้นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ข้อ 3 ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างไร้รอยต่อ กรมการแพทย์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกรมการแพทย์ พ.ศ. 2566 ข้อ 2 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีภาวะเสื่อมถอยเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็น หรือมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทำอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะไม่มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่ปลอดภัย และเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลและได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวอีกทั้งช่วยลดปัญหาจากอาการป่วย และลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้เข้าถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ มีหน้าที่ตรวจประเมินและคัดกรอง บำบัดและฟื้นฟูผู้สูงอายุรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นักกีฬา รวมถึงผู้ใช้วิลแชร์ และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี เปิดบริการร่วมกับคลินิกป้องกันการหกล้มของงานกายภาพบำบัด ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ สำหรับการออกกำลังกายระดับสูง การฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งาน มีความปลอดภัย และเพิ่มแรงจูงใจในการออกกำลังกาย มองเห็นเป้าหมายและความก้าวหน้าในการออกกำลังกาย นำไปสู่การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

กรมการแพทย์ #สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ #ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ #SmartWellnessGym #คลินิกป้องกันการหกล้ม #FallsPreventionClinic #งานกายภาพบำบัด

ขอขอบคุณ 27 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *