ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่จับมือโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม เปิด “ศูนย์ล้อมรักษ์ ” ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ กลุ่มเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดแห่งแรกของประเทศไทย

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติการรายงานคดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศพบว่า ในปีงบประมาณ 2565 มีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดใน 3 อันดับคดีแรก ได้แก่ คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษจำนวนถึง 4,885 คดี คิดเป็นร้อยละ 14.99 จากสถิติการรายงานคดีดังกล่าว สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดซ้ำ โดยเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่มีปัญหา จึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เกเรก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกายผู้อื่น และมีพฤติกรรมก่อกวนความสงบสุขของสังคม โดยเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก นั่นคือศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นแก้ไขบำบัดฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษ กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาการ และบริการ กำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ตรวจติดตาม และรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาระบบการรักษา โปรแกรมต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพ สร้างความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ล้อมรักษ์” ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ กลุ่มเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ” เพราะการติดยาเสพติด เป็นโรคอย่างหนึ่ง คือโรคสมองติดยา ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู้เสพเลิกเสพยาเสพติด และกลับคืนสู่สังคมพร้อมกับการพัฒนาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้กลไกทางสาธารณสุขให้รองรับผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการยาและสารเสพติด ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 ครอบคลุม 12 จังหวัด ซึ่ง “ศูนย์ล้อมรักษ์” เป็นศูนย์ให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ กลุ่มเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการตรวจรักษา การบำบัดรักษาและฟื้นฟู ในกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือบุคคลที่เป็นผู้ต้องหา จำเลย คู่ความ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่มีปัญหาด้านยาเสพติดของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด ได้รับการรักษาทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูยาเสพติดกระบวนการบำบัดรักษา จะมุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ควบคู่กันไป โดยมีการประเมินและค้นหาปัญหาของผู้เข้ารับบริการที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการรักษาฟื้นฟู รวมถึงการวางแผนการจำหน่าย และการดูแลหลังการจำหน่ายอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับบริการ นำไปสู่การลดปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ การเลิกยาเสพติดและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *