สธ.เดินหน้ารับฟังความเห็น 6 ด้าน พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

สธ.เดินหน้ารับฟังความเห็น 6 ด้าน พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ให้บริการ 6 ด้านหลัก เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาระบบและบริการสุขภาพปฐมภูมิ เริ่มช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนสรุปเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายและนโยบายกระทรวงให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขออก พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อน
ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม การขับเคลื่อน
ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือ “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” ด้วยนโยบายที่สำคัญคือ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการให้บริการ เช่น Telemedicine, Telehealth ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลสุขภาพของตัวเอง โดยจัดตั้งสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานภาพรวมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า วันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการรับฟังความคิดเห็นตาม พ.ร.บ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยได้เห็นชอบในหลักการ
ของ (ร่าง) เค้าโครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 32
แห่ง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และได้มอบหมายให้สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น พร้อมจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับวิธีการเก็บข้อมูล จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ) 2.ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 3.ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
4.ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 5.ด้านระบบสารสนเทศ และ 6.ด้านคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ พร้อมทั้งสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และความคาดหวังต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งทราบว่า มีกรรมการบางท่านในคณะอนุกรรมการ ต่างๆ
มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จึงเห็นควรให้มีการปรับองค์ประกอบกรรมการ ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม

** 21 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *