อ.อ.ป. ประชุมหน่วยงานในสังกัด ถ่ายทอดนโยบาย ทส. 3 แนวทาง … หวังขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะผู้บริหารภายใต้สังกัด ผ่านทางระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึด 3 แนวทาง 1) แนวโยบายของนายกรัฐมนตรี 2) แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงบประมาณ และ 3) ดำเนินการตามนโยบาย “ทส.2+4”

นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้กำชับให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น เช่น การประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และรายจ่ายประจำที่ยังไม่มีความจำเป็น เร่งด่วน สามารถชะลอการดำเนินการออกไปได้ ขอให้ชะลอไปก่อน รวมถึง ควรมีการประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ว่าสามารถส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดได้มากน้อยเพียงใด หากแผนงาน/ โครงการใดไม่สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ก็ควรยกเลิกเพื่อนำงบประมาณไป ดำเนินการในแผนงาน/โครงการอื่นต่อไป

ภายหลังจากการรับฟังนโยบายของ รมว.ทส. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้  (ผอ.อ.อ.ป.) ได้สั่งการเน้นย้ำให้ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของ อ.อ.ป. ดำเนินการตามนโยบาย ทส2+4 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเรื่องเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ , เรื่องสิ่งแวดล้อม , เรื่องทรัพยากรน้ำ และเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะในทุกด้าน ทั้งด้านพลังสมอง สุขภาพร่างกาย เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายกับประชาชน ให้ความสำคัญกับการประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ อ.อ.ป. และ ทส. จริงใจในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ทส. และให้ทุกหน่วยงานฯ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่าเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

——————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *